Azərbaycan oğluyam

152 Baxış

Bəxtiyar VahabzadəBəxtiyar Vahabzadə

Azərbaycan oğluyam

 

 

Azərbaycan oğluyam,

Odu Allah sanmışam.

Anam torpaq,

Atam od,

Mən oddan yaranmışam:

Od kimi istiqanlı,

Seltək dəliqanlıyam.

Həyat qədər qədiməm,

Torpaq qədər şanlıyam.

Od kimi yandıranam.

Su kimi söndürənəm

Məni yandırsalar da,

Suda batırsalar da,

Yenə mənəm, mən mənəm!

Köküm üstə bitmişəm,

Şöhrətim var,

Şanım var.

Mənim gələcəklə də

Öz əhdi-peymanım var.

Azərbaycan oğluyam,

At belində doğuldum;

Zamanın qazanında

Neçə dəfə dağ oldum.

Mənim damarlarımda

Gur sellər çağlamışdır.

Anam cəngilər üstə

Məni qundaqlamışdır.

Azərbaycan oğluyam,

Min ildir, öz adımın

Keşiyində durmuşam,

Silahım olmayanda

Nifrətimi barıttək

Qəlbimə doldurmuşam…

Hünər göstərməyincə

Adsız yaşamışam mən.

Dədəm Qorqud ad verdi

Mənə öz hünərimdən.

Yoluma nur çiləyən,

Qoluma qüvvət verən

Eşqim, ustadım oldu;

Adım doğdu hünərdən

Hünərim, adım oldu.

Azərbaycan oğluyam,

Yaşım adımdan qədim.

Heç kəsin toyuğuna

Ömrümdə “kiş” demədim.

Kimsənin torpağında

Gözüm yox; bilsin aləm

Torpağımdan bir çərək

Kimsəyə də vermərəm.

Mən bir qədim mahnıyam

Xallarım əlvan-əlvan.

Musiqim – Qarabağdır,

Sözlərimsə – Naxçıvan.

Bu torpaqda yaranmış

Koroğlunun cəngisi,

Qıratın üzəngisi!

Özümə vurulmadım,

Sevinc də görmüşəm mən,

Sitəm də,

Dərd də,

Qəm də…

Sabirin göz yaşıyla

Özümə gülmüşəm də.

Çənlibeldən düşəli

Cığırları dağıdıb

Geniş yollar salmışam

Çənlibeldən də uca

Dağlara ucalmışam.

Ucalsam da günbəgün,

Dünənki son zirvəmə

Bu gün yenə “az” dedim.

Tarixin kölgəsində

Daldalanan millətin

Sabahı olmaz dedim!..

Neyləyəkki… zamanın

Uğursuz yollarında

İkiyə bölünmüşəm.

İki başlı, bir qəlbli

Bir bədənə dönmüşəm.

Həm Təbriz, həm Bakıdır

Məkkəm, Mədinəm mənim.

Pasportsuz yaşar bu gün

İki Vətəni olan Azəroğlum,

Qafarım, Əlim, Mədinəm mənim.

Balaş, biz ikimiz də

Bir ananın oğluyuq,

Biz ki, Azəroğluyuq.

Hər ikimiz əzəldən

Bir arzunun quluyuq.

Elimiz də bir bizim,

Dilimiz də bir bizim.

Vətənimiz bir bizim,

Dünənimiz bir bizim,

Olmuşuq bir Vətəndə

Biz bu gün başqa-başqa.

Bizim talelərimiz

Bəs neçün başqa-başqa?

Öz məsləkim, öz eşqim

Daim məndən öndədir.

Azərbaycan bayrağı

Başımın üstündədir!..

Əqidəmin, eşqimin,

Qanımın rəngi bayraq,

Bütün arzularımın,

Qızıl çələngi bayraq.

Hər şeydən bu dünyada

Şərəf uca Şan uca,

Zamanın yollarında

Mən ki, səni tutmuşam,

Daim başımdan uca!

 

Bayraq

Torpağım üstünə kölgələr salan
Mənim varlığımın cilası-bayraq.
Zəfərdən doğulmuş
Göytürkdən qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən
Qaraca torpağı vətən görmüşəm.
Zəfər güllərini dövri-qədimdən
Bayraq işığında bitən görmüşəm.
Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Harda əcdadımın ayaq izi var,
Bu zəfər bayrağım orda dikəlsin.
Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gəlsin.
Tarixdən qədimdir, zamandan qoca
Mənim bayrağıma sancılan hilal.
Aləmə nur saçdı tarix boyunca
Məbədlər başına tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savaş günündə
Əsgər silahıyla səni tən görüm.
Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə
Səni alqış üçün əyilən görüm.