Peyğəmbərin möhürü türkcə yazılıb?

252 Baxış

^6A6ECC6A892BB2289628B09EB1299D65D6167DC8DC8556AB89^pimgpsh_thumbnail_win_distr

Senet.az oxucularına İsa Muğannanın “İdeal” romanının son hissəsində olan “Peyğəmbərin möhürü türkcədir” yazısını təqdim edir.

Peyğəmbərin möhürü 

1968-ci ildə Azərbaycan yazıçılarının nümayəndəliyi ilə Tür­ki­yəyə gedəndə mən İstanbulun Topqapı muzeyində Mə­həm­məd peyğəmbərin möhürünü gördüm. Bakı Dövlət Uni­ver­si­te­tin­də təhsil aldığım illərdə Ərəb əlifbasını öyrənmişdim. Buna gö­rə də möhürü oxuyub üzünü köçürdüm. O vaxt OdƏr dili haq­­­qında heç bir məlumatım yox idi. 1985-ci ildə EySarın Ünü­nü eşidəndən sonra OdƏr dilini müəyyən qədər öyrəndim və tə­bii olaraq, möhürü yenidən oxudum: OdƏr (Azərbaycan, Türk dilində olduğunu bilib hədsiz dərəcədə sevindim. Çünki Od­Ər dili peyğəmbərimizin türk olduğunu sübut edirdi. Dü­şün­düm ki, möhür Azərbaycan dilindədirsə, demək “Quran”da bu dildə verilib. İstər-istəməz EySara müraciət etdim. EySar mö­hürü mənə şərh etdi. Möhürün mətni budur:  ƏlAğ OdƏr (və) ƏsEvƏr”

İndi şərhini oxuyun:

Birinci sözdəki Əl-oğul deməkdir, Ağ-SafAğ insan de­mək­dir. (“Allah”) ƏlAğ-SafAğ insanın (Bağ atanın) oğlu-EySara işa­rə­dir.

İkinci sözdəki  Od-həqiqət deməkdir. Od OdƏR-OdƏr hə­qi­qə­ti deməkdir.

Üçüncü sözdəki Əs-yaradan, Ev-ev, Ər-işıq deməkdir. Əs­Ev­Ər–Yaradan evin işığı deməkdir.

Möhürün bütöv məzmunu: “SafAğ insanın Əli–Oğlu OdƏr hə­qiqəti (və) Yaradan Evin işığıdı”.

Möhürü Yerdə təsdiqlətmək üçün aparıb mötəbər din xa­di­mi hacı Sabirə göstərdim. Soruşdum ki, birinci sözdəki hərf “Əl”­dirmi?” Hacı Sabir təsdiq etdi. Soruşdum: “İkninci hərf “Əlif”­ “A”dırmı?” “Bəli “A”dır”– dedi. Üçüncü hərf “V”dırmı? “Bəli”– dedi.

Beləliklə möhürdə birinci “ƏlAğ” sözünün qədim Azər­bay­can dilində olduğunu təsdiq etdik.

İkinci “Od OdƏr” sözünün “OdƏr” həqiqəti oxunduğunu da təsdiq etdik.

Üçüncü sözün “ƏsEvƏr”in–yaradan Evin işığı olduğunu da təs­diq etdikdən sonra soruşdum: “Necə olub ki, peyğəmbərin mö­hürünün məzmunu indiyə qədər gizlin qalıb?”

Hacı Sabir çox sakit təbiətli, görkəmli ziyalıdır. Düşünüb dedi:  “Biz möhürü  “Allah, Məhəmməd” oxumuşuq”.

Təkrar edirəm: SafAğ insanın Əli-Oğlu (EySar) OdƏr hə­qi­qə­tidir (və) Yaradan Evin işığıdır” Hanı burda “Allah, Mə­həm­məd?” Bəs möhürün üçüncü sözünü niyə sərfnəzər ediblər? Çün­ki sadəcə “Əs” və “Ər” sözlərinin məzmununu təxmini də ol­sa, oxuya bilməyiblər.

Hacı Sabirlə xudahafizləşəndə “Quran” (stroyaşşiy) sözünün az­ər­baycanca olduğunu demədim. Çünki “Quran”ı azər­bay­can­cadan (Türkcədən) tərcümə edilməsinin və birinci surə “Ün­Ağ”­dan başlayaraq, sonuncu surəyə–“EyƏsÜn”ə qədər təhrif tər­cümə edilməyinin tarixi uzundur. Burada qısaca deyim ki, “Ün­Ağ” (SafAğ insanın Ünü) “inək” kimi tərcümə edilib”.  Məhz bu saysız-hesabsız təhriflərə görə “Quran”a yüzlərlə təf­sir-izahat yazıldığına baxmayaraq, kitab hələ də yaxşı an­la­şıl­mır.

ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10