Ustadına bәrәkallah – Üzeyir Hacıbəyli

17 Baxış

6164

Şuşa şәhәrindәn idarәmizә bir mәktub gәlibdir. Bu mәktub Şuşa şәhәrindә olan çox köhnә şkolaların birisindә türk dili vә şәriәt dәrslәrinin son dәrәcәyә çatmış tәrәqqisindәn bәhs edir… Yaxşısı budur ki, mәktubun mәzmunundan hasil olan şәkli burada tәsvir edәk ki, oxucular ancaq tamaşa etsinlәr.

Türk dili müәllimi (klasa daxil olur): – Hә, nә var, nә yox? Bәs bu uşaqların yarısı haradadır?

Şagird Mirzә, onlar Bazarbaşına çıxıbdılar, vacib işlәri var.

Müәllim: Çox yaxşı, Hәsәn, get bala, dükandan mәnә bir papiros al.

Birşagird: – Amma, yolda papirosdan oğurlama, ha!

Müәllim: – Bәsdir, a gәdә, xalqın üstünә böhtan atma. Allah tәala o dünyada sәnә cәza verәr. Hә, indi gәlin dәrs oxuyaq. Keçәn sәfәrki dәrsi bilmirdiniz, yәqin ki, bu gün dә bilmirsiniz?

Birşagird: – Mirzә, davadan nә xәbәr var? Deyirlәr ki, Qarabağdan tәzә atlı yığılır. Bәs bu dava haçan qurtaracaqdır?

Müәllim: – Rәhmәtlik oğlu, mәn nә bilim. Rusca savadım yoxdur ki, qәzet oxuyam. Onu siz yaxşı bilәrsiniz, yenә işto-mişto bilirsiniz.

Yenә bir şagird: – Mirzә, yenә söhbәt salmayın, dәrsimiz qalır, sonra ekzamendә heç-zad bilmirik.

Müәllim: - Әşi, bu dәlәduzlar qoyurlar dәrs oxuyaq?!

Ayrı şagird: – A, ekzamendә türk dilinә vә şәriәtә baxan kimdir? Rusca ekzameni yaxşı verdin, keçәcәksәn, vermәdin, lap müsәlmanca molla olsan da, qalacaqsan.

Özgә şagird: – Hünәri var mirzә ekzamindә mәnә pis atmetka qoysun.

Ayrı şagird: – Nә edәrsәn?

Hamankı: – Mirzә özü bilir nә edәrәm.

Müәllim: - Әdә, sәfeh-sәfeh danışmayın, açın kitablarınızı, dәrs oxuyaq.

Şagird: – Mirzә, nahaq yerә zәhmәt çәkmә, bu saat izvanok vurulacaqdır.

Bir şagird: (segah üstә)

Şәbәst  şahidi  şәmi  şәrabi-şirini

Qәnimәt әst ki, bәsi ruyi-dustan bini.

Şagirdlәr: – Mәrhәba, mәrhәba, әhsәn!

Müәllim: – A gәdә, yavaş zümzümә elә, yoxsa sәsini o biri klasda eşidәrlәr.

Bu әsnada qapı açılıb, o biri klasdan bir nәfәr ermәni şagirdi girir vә deyir ki:

- Ter-ter tәvәqqә edir ki, sәs-küy elәmәyәsiniz. Yoxsa meşat elәyib qoymursunuz ki, ermәni dilinin qrammatikasını oxuyaq.

Bir şagird:- Doğru deyir dә. Özümüz oxumuruqsa da, barı özgәlәrә meşat elәmәyәk.

Müәllim: - Әdә, min kәrә deyirәm ki, açın kitabları.

Bu halda zvonok vurulub, “dәrs” qurtarır….

Bәs haman köhnә şkolada türk vә şәriat dәrslәri bu “qayda” üzrә oxunur. Odur ki, oradan çıxmış uşaqlar türkcә yazılmış bir asan kitabı oxumaq istәdikdә, o qәdәr hıqqanır ki, eşidәnlәr deyirlәr:

- Ustadına bәrәkallah!

ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10