Zəfər səsi

77 Baxış

Gülnar Səma yeniGülnar Səma

 

Bir qarış torpaq da…

Qoy əmin olsun ki, mənfur düşmənim

Canımdan pay olar vətəndən olmaz.

Yağıya müjdəmiz ölümdür yalnız

Bir qarış torpaq da onlara qalmaz.

 

Turanın bayrağı dalğalanacaq

Düşmənlərin başı əsdiyi yerdə.

Müsəlman qurbanı kəsiləcəkdir

Daşnakın başını kəsdiyi yerdə.

 

Düşmən gözlərindən süzülən yaşla,

Qarabağ elinə su çəkiləcək.

Qorxudan yağının qəlbi üşüsə,

Oğuzun gözündən od töküləcək.

 

Qoy bütün dünyaya, əyan olsun ki,

Şuşa Yerəvana tikilən deyil!

Düşməni çarmıxa çəkməyincə bil

Bu millət geriyə çəkilən deyil!

 

Bütöv olsun Azərbaycan

Vətən torpağından peşkəş verilməz

Hər nəmər istəyən bədxah düşmənə.

Yağı baş qaldırıb tüğyan edirsə

Canlı sipər olaq gərək vətənə.

 

Qafqaz öyrəşibdir türk nəfəsinə

Daşnaklardan ötrü göz dağı olar.

Erməni xalqıma düşmən olduqca

Qafqazım onlara lap yağı olar.

 

Səngərdə göz açıb gözlədikcə biz

Yağının gözləri bağlanır hər an.

Vətənçün canından keçər vətəndaş

Təki bütöv olsun bu Azərbaycan!

 

 

Zireh geyək

Tapdalanmaq türk adına layiq deyil

Varlığını təsdiq eylə, ulu xalqım.

Yağıların tənəsindən qurtarmaqçün,

Qələbədən salmalısan yolu, xalqım.

 

Əynimizə zireh geyib gözüaçıq

Səhərləri qarşılayaq səngərlərdə.

Yuxumuzu dağıtmaqçün qışqıraraq

Üsyan edir dəhşət ilə səngərlər də.

 

İndi gərək barıt iyi bizim üçün

Qələbənin ətri gələn çiçək olsun.

Düşmənlərin əli ilə bulanılan

Xan qızının su kəməri tez durulsun .

 

Hər Qarabağ kəlməsini eşidəndə

Utanaraq başımızı əydik, bəsdir!

Heç bir zaman qapımızı döyməyəcək

Qərblilərin qapısını döydük, bəsdir!

 

Avropada qışqırsan da eşidilməz

Neçə ildir qulaqları titrədən səs.

Torpağını düşmənlərdən qurtarmaqçün

Bir məsləkdə birləşməli indi hər kəs.

Zəfər səsi

Artıq zamanıdır şəhid olmağın

Qarabağ qisasa səsləyir bizi.

Dar gündə dadına çatmaqdan ötrü

Vətən igid kimi bəsləyir bizi.

 

Yumruqtək birləşib vətən mülkünü

Düşmən pəncəsindən qoparmalıyıq.

Zəfər bayrağını öndə tutaraq

Tezcə Qarabağa aparmalıyıq!

 

Tir-tir əsməlidir yağı düşmənlər

Koroğlu nərəsi ərşə yüksəlsin.

Ən uca zirvəyə qalxsın millətim,

Xalqıma qələbə sorağı gəlsin.

 

Qarabağ

Türkün türkdən başqa dostları hanı?

Superlər bölüşür bütün dünyanı.

Qoruya bilmədik Azərbaycanı

Yağının cənginə keçdi Qarabağ.

 

Talandı, kor olub görə bilmədik

Vaxtında layiqli tədbir görmədik

Heç olmasa qılığından girmədik

Küsüb bizdən yaman qaçdı Qarabağ.

 

Bircə kərə baxmamışam üzünə

Qulağımı şəkləmədim sözünə

Necə döz deyim ki Cıdır düzünə?

Yuvası dağılmış quşdu Qarabağ.

 

Hər an arzulayır xilas olmağı

Azərbaycan tərkibində qalmağı.

Qan eyləyir gözlərinin dolmağı

Sənsiz türk dünyası heçdi Qarabağ!

 

Xoş söz eşitmədi ora-buradan

Bircə ümid yeri-böyük yaradan

Səmaya üz tutub çıxdı aradan,

Bax beləcə göyə uçdu Qarabağ…

 

Əsirlər

Əsirlər əsir deyil ki,

Düşmən əlinə keçəndi.

Tovuz kimi, Bakı kimi

Göyçə, İrəvan vətəndi.

 

Bu necə əsir olmaqdır,

Yolun düşür Zəngəzura.

Özündən bixəbər yağı

Gör kimi aparır hara?

 

Zəbt etdiyi torpağıma

İndi bir-bir türk daşıyır.

Əsir əsirlikdə ölmür

Vətəndə vətəndaş uyur.

 

Əsirlər əsir olmayır

Düşməndən göz-qulaq olur.

Öz yurdunun sərhəddində

Vətəninə calaq olur.

 

Torpağım bölünməzdir.

Yamaq olmayacaqdır

Laçınım  Yerəvana.

Ərənlər hayqırır ki,

Heç vaxt qalmayacaqdır

Laçınım Yerəvana.

 

Gəzərək yedək-yedək

Gözləyirlər him- cimi.

Qan içib doymayanı

Biz doyuzduraq gərək

Anamız Tomris kimi.

 

Başından çıxır tüstü

Daşnaklar yaman pərtdir.

Zaman o zaman deyil,

Dəmiri isti-isti

Döymək birinci şərtdir.

 

Tamah güc gələ bilər

Amma qalib gələnməz.

Laçınım Yerəvanla

Qəm-qüssəsini bölər,

Torpağını bölənməz.

 

Sadəcə türklük

Türkün gözünün içinə

Özünü pisləyənlər var.

Nə yaxşı ki, türklüyünü

Qorumaq istəyənlər var.

 

“Azəri” adı altında

Qarışıbdır nələr nəyə.

“Allahımız birdi”- deyib

Məscidlər dönür kilsəyə.

 

Bu yurd oğuz diyarıdır

Burda babam qılınc vurmuş.

Yalnız türk oğlu önündə

Papa diz çökərək durmuş.

 

Heç kəs səni saya saymaz

İnan ki, azacıq hürksən.

Unutma, bir şeyi, xalqım

Sən elə sadəcə türksən…